بوم و بر 

:: تنهایی

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001881-tanhai.php

دشت، پهناور
آسمان، بی ابر
نسیم، جاری
تکان می خورَد
تک درخت
آهسته در باد