بوم و بر 

:: شعر

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001882-sher.php

در انتظار پیامی کوتاه
ته می کشند
شاعرانه هایم
عقربه ها، دورِ دیگری مسابقه داده اند و
هنوز
لرزش بی امانی شنیده نمی شود
از آمدن صمیمی ترین مکالمه ی این روزها
نوک مدادم می شکند
یک ایمیل جدید رسیده
در میان خطوط الکترونیکی
دستم را رها می کند
شعر...