بوم و بر 

:: فانوس

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001883-fanoos.php

تنها
فانوس های رنگی
بر سر مزارشان بود
شهدای گم...نام