بوم و بر 

:: کفاش

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001884-kafash.php

دستمال کشید و برق انداخت
کفش های خودش اما خاکی