بوم و بر 

:: نبود

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001885-nabud.php

این خیابان هم با خیالت گذشت
و شانه هایی که سخت تنهایند
نیستی که
همه ی خیابان ها اتوبان می شوند