بوم و بر 

:: دلِ تنگ

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001886-del-tang.php

دلم بی تاب است و
خسته از این کیف دستی
این شانه های دلتنگ
تو را کم دارند
کوله ی عزیز!