بوم و بر 

:: گمشده

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001889-gomshode.php

دل کندو
پرید از سنگ های روی سبزه ها،
دخترک
به سمت خیابان آدم بزرگ ها
با بسته ای آدامس در دست
و کودکی اش را
روی تاب های پارک جا گذاشت