بوم و بر 

:: غزل شماره 172: عشق تو نهال حيرت آمد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001893-no172.php

عشق تو نهال حيرت آمد   وصل تو کمال حيرت آمد
بس غرقه حال وصل کخر   هم بر سر حال حيرت آمد
يک دل بنما که در ره او   بر چهره نه خال حيرت آمد
نه وصل بماند و نه واصل   آن جا که خيال حيرت آمد
از هر طرفی که گوش کردم   آواز سال حيرت آمد
شد منهزم از کمال عزت   آن را که جلال حيرت آمد
سر تا قدم وجود حافظ   در عشق نهال حيرت آمد