بوم و بر 

:: غزل شماره 174: مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001895-no174.php

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد   هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز   که سليمان گل از باد هوا بازآمد
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن   تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد
مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من   کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد
لاله بوی می نوشين بشنيد از دم صبح   داغ دل بود به اميد دوا بازآمد
چشم من در ره اين قافله راه بماند   تا به گوش دلم آواز درا بازآمد
گر چه حافظ در رنجش زد و پيمان بشکست   لطف او بين که به لطف از در ما بازآمد