بوم و بر 

:: غزل شماره 187: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001928-no187.php

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند   نياز نيم شبی دفع صد بلا بکند
عتاب يار پری چهره عاشقانه بکش   که يک کرشمه تلافی صد جفا بکند
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند   هر آن که خدمت جام جهان نما بکند
طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليک   چو درد در تو نبيند که را دوا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار   که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
ز بخت خفته ملولم بود که بيداری   به وقت فاتحه صبح يک دعا بکند
بسوخت حافظ و بويی به زلف يار نبرد   مگر دلالت اين دولتش صبا بکند