بوم و بر 

:: غزل شماره 210: دوش در حلقه ما قصه گيسوی تو بود

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001965-no210.php

دوش در حلقه ما قصه گيسوی تو بود   تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت   باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
هم عفاالله صبا کز تو پيامی می‌داد   ور نه در کس نرسيديم که از کوی تو بود
عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت   فتنه انگيز جهان غمزه جادوی تو بود
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم   دام راهم شکن طره هندوی تو بود
بگشا بند قبا تا بگشايد دل من   که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر   کز جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود