بوم و بر 

:: غزل شماره 221: چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001979-no221.php

چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود   ور آشتی طلبم با سر عتاب رود
چو ماه نو ره بيچارگان نظاره   زند به گوشه ابرو و در نقاب رود
شب شراب خرابم کند به بيداری   وگر به روز شکايت کنم به خواب رود
طريق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل   بيفتد آن که در اين راه با شتاب رود
گدايی در جانان به سلطنت مفروش   کسی ز سايه اين در به آفتاب رود
سواد نامه موی سياه چون طی شد   بياض کم نشود گر صد انتخاب رود
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر   کلاه داريش اندر سر شراب رود
حجاب راه تويی حافظ از ميان برخيز   خوشا کسی که در اين راه بی‌حجاب رود