بوم و بر 

:: غزل شماره 228: گر من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شود

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001990-no228.php

گر من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شود   پيش پايی به چراغ تو ببينم چه شود
يا رب اندر کنف سايه آن سرو بلند   گر من سوخته يک دم بنشينم چه شود
آخر ای خاتم جمشيد همايون آثار   گر فتد عکس تو بر نقش نگينم چه شود
واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزيد   من اگر مهر نگاری بگزينم چه شود
عقلم از خانه به دررفت و گر می اين است   ديدم از پيش که در خانه دينم چه شود
صرف شد عمر گران مايه به معشوقه و می   تا از آنم چه به پيش آيد از اينم چه شود
خواجه دانست که من عاشقم و هيچ نگفت   حافظ ار نيز بداند که چنينم چه شود