بوم و بر 

:: غزل شماره 241: معاشران ز حريف شبانه ياد آريد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002004-no241.php

معاشران ز حريف شبانه ياد آريد   حقوق بندگی مخلصانه ياد آريد
به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق   به صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريد
چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی   ز عاشقان به سرود و ترانه ياد آريد
چو در ميان مراد آوريد دست اميد   ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد
سمند دولت اگر چند سرکشيده رود   ز همرهان به سر تازيانه ياد آريد
نمی‌خوريد زمانی غم وفاداران   ز بی‌وفايی دور زمانه ياد آريد
به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال   ز روی حافظ و اين آستانه ياد آريد