بوم و بر 

:: غزل شماره 259: منم که ديده به ديدار دوست کردم باز

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002022-no259.php

منم که ديده به ديدار دوست کردم باز   چه شکر گويمت ای کارساز بنده نواز
نيازمند بلا گو رخ از غبار مشوی   که کيميای مراد است خاک کوی نياز
ز مشکلات طريقت عنان متاب ای دل   که مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق   به قول مفتی عشقش درست نيست نماز
در اين مقام مجازی بجز پياله مگير   در اين سراچه بازيچه غير عشق مباز
به نيم بوسه دعايی بخر ز اهل دلی   که کيد دشمنت از جان و جسم دارد باز
فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق   نوای بانگ غزل‌های حافظ از شيراز