بوم و بر 

:: غزل شماره 270: درد عشقی کشيده‌ام که مپرس

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002033-no270.php

درد عشقی کشيده‌ام که مپرس   زهر هجری چشيده‌ام که مپرس
گشته‌ام در جهان و آخر کار   دلبری برگزيده‌ام که مپرس
آن چنان در هوای خاک درش   می‌رود آب ديده‌ام که مپرس
من به گوش خود از دهانش دوش   سخنانی شنيده‌ام که مپرس
سوی من لب چه می‌گزی که مگوی   لب لعلی گزيده‌ام که مپرس
بی تو در کلبه گدايی خويش   رنج‌هايی کشيده‌ام که مپرس
همچو حافظ غريب در ره عشق   به مقامی رسيده‌ام که مپرس