بوم و بر 

:: غزل شماره 281: يا رب اين نوگل خندان که سپردی به منش

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002044-no281.php

يا رب اين نوگل خندان که سپردی به منش   می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش
گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور   دور باد آفت دور فلک از جان و تنش
گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا   چشم دارم که سلامی برسانی ز منش
به ادب نافه گشايی کن از آن زلف سياه   جای دل‌های عزيز است به هم برمزنش
گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد   محترم دار در آن طره عنبرشکنش
در مقامی که به ياد لب او می نوشند   سفله آن مست که باشد خبر از خويشتنش
عرض و مال از در ميخانه نشايد اندوخت   هر که اين آب خورد رخت به دريا فکنش
هر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال   سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش
شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است   آفرين بر نفس دلکش و لطف سخنش