بوم و بر 

:: غزل شماره 304: دارای جهان نصرت دين خسرو کامل

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002069-no304.php

دارای جهان نصرت دين خسرو کامل   يحيی بن مظفر ملک عالم عادل
ای درگه اسلام پناه تو گشاده   بر روی زمين روزنه جان و در دل
تعظيم تو بر جان و خرد واجب و لازم   انعام تو بر کون و مکان فايض و شامل
روز ازل از کلک تو يک قطره سياهی   بر روی مه افتاد که شد حل مسال
خورشيد چو آن خال سيه ديد به دل گفت   ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل
شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است   دست طرب از دامن اين زمزمه مگسل
می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت   شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل
دور فلکی يک سره بر منهج عدل است   خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است   از بهر معيشت مکن انديشه باطل