بوم و بر 

:: غزل شماره 305: به وقت گل شدم از توبه شراب خجل

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002070-no305.php

به وقت گل شدم از توبه شراب خجل   که کس مباد ز کردار ناصواب خجل
صلاح ما همه دام ره است و من زين بحث   نيم ز شاهد و ساقی به هيچ باب خجل
بود که يار نرنجد ز ما به خلق کريم   که از سال ملوليم و از جواب خجل
ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم   شديم در نظر ره روان خواب خجل
رواست نرگس مست ار فکند سر در پيش   که شد ز شيوه آن چشم پرعتاب خجل
تويی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا   که نيستم ز تو در روی آفتاب خجل
حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت   ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل