بوم و بر 

:: غزل شماره 312: بشری اذ السلامه حلت بذی سلم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002077-no312.php

بشری اذ السلامه حلت بذی سلم   لله حمد معترف غايه النعم
آن خوش خبر کجاست که اين فتح مژده داد   تا جان فشانمش چو زر و سيم در قدم
از بازگشت شاه در اين طرفه منزل است   آهنگ خصم او به سراپرده عدم
پيمان شکن هرآينه گردد شکسته حال   ان العهود عند مليک النهی ذمم
می‌جست از سحاب امل رحمتی ولی   جز ديده‌اش معاينه بيرون نداد نم
در نيل غم فتاد سپهرش به طنز گفت   ان قد ندمت و ما ينفع الندم
ساقی چو يار مه رخ و از اهل راز بود   حافظ بخورد باده و شيخ و فقيه هم