بوم و بر 

:: غزل شماره 326: در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002091-no326.php

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم   کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم
عاشق و رندم و ميخواره به آواز بلند   وين همه منصب از آن حور پريوش دارم
گر تو زين دست مرا بی سر و سامان داری   من به آه سحرت زلف مشوش دارم
گر چنين چهره گشايد خط زنگاری دوست   من رخ زرد به خونابه منقش دارم
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد   نقل شعر شکرين و می بی‌غش دارم
ناوک غمزه بيار و رسن زلف که من   جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم
حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است   بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم