بوم و بر 

:: غزل شماره 331: به تيغم گر کشد دستش نگيرم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002096-no331.php

به تيغم گر کشد دستش نگيرم   وگر تيرم زند منت پذيرم
کمان ابرويت را گو بزن تير   که پيش دست و بازويت بميرم
غم گيتی گر از پايم درآرد   بجز ساغر که باشد دستگيرم
برآی ای آفتاب صبح اميد   که در دست شب هجران اسيرم
به فريادم رس ای پير خرابات   به يک جرعه جوانم کن که پيرم
به گيسوی تو خوردم دوش سوگند   که من از پای تو سر بر نگيرم
بسوز اين خرقه تقوا تو حافظ   که گر آتش شوم در وی نگيرم