بوم و بر 

:: غزل شماره 339: خيال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002104-no339.php

خيال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم   دل از پی نظر آيد به سوی روزن چشم
سزای تکيه گهت منظری نمی‌بينم   منم ز عالم و اين گوشه معين چشم
بيا که لعل و گهر در نثار مقدم تو   ز گنج خانه دل می‌کشم به روزن چشم
سحر سرشک روانم سر خرابی داشت   گرم نه خون جگر می‌گرفت دامن چشم
نخست روز که ديدم رخ تو دل می‌گفت   اگر رسد خللی خون من به گردن چشم
به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش   به راه باد نهادم چراغ روشن چشم
به مردمی که دل دردمند حافظ را   مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم