بوم و بر 

:: غزل شماره 347: صنما با غم عشق تو چه تدبير کنم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002112-no347.php

صنما با غم عشق تو چه تدبير کنم   تا به کی در غم تو ناله شبگير کنم
دل ديوانه از آن شد که نصيحت شنود   مگرش هم ز سر زلف تو زنجير کنم
آن چه در مدت هجر تو کشيدم هيهات   در يکی نامه محال است که تحرير کنم
با سر زلف تو مجموع پريشانی خود   کو مجالی که سراسر همه تقرير کنم
آن زمان کرزوی ديدن جانم باشد   در نظر نقش رخ خوب تو تصوير کنم
گر بدانم که وصال تو بدين دست دهد   دين و دل را همه دربازم و توفير کنم
دور شو از برم ای واعظ و بيهوده مگوی   من نه آنم که دگر گوش به تزوير کنم
نيست اميد صلاحی ز فساد حافظ   چون که تقدير چنين است چه تدبير کنم