بوم و بر 

:: غزل شماره 355: حاليا مصلحت وقت در آن می‌بينم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002120-no355.php

حاليا مصلحت وقت در آن می‌بينم   که کشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم
جام می گيرم و از اهل ريا دور شوم   يعنی از اهل جهان پاکدلی بگزينم
جز صراحی و کتابم نبود يار و نديم   تا حريفان دغا را به جهان کم بينم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو   گر دهد دست که دامن ز جهان درچينم
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح   شرمسار از رخ ساقی و می رنگينم
سينه تنگ من و بار غم او هيهات   مرد اين بار گران نيست دل مسکينم
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر   اين متاعم که همی‌بينی و کمتر زينم
بنده آصف عهدم دلم از راه مبر   که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کينم
بر دلم گرد ستم‌هاست خدايا مپسند   که مکدر شود آيينه مهرآيينم