بوم و بر 

:: غزل شماره 369: ما ز ياران چشم ياری داشتيم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002134-no369.php

ما ز ياران چشم ياری داشتيم   خود غلط بود آن چه ما پنداشتيم
تا درخت دوستی برگی دهد   حاليا رفتيم و تخمی کاشتيم
گفت و گو آيين درويشی نبود   ور نه با تو ماجراها داشتيم
شيوه چشمت فريب جنگ داشت   ما غلط کرديم و صلح انگاشتيم
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز   ما دم همت بر او بگماشتيم
نکته‌ها رفت و شکايت کس نکرد   جانب حرمت فرونگذاشتيم
گفت خود دادی به ما دل حافظا   ما محصل بر کسی نگماشتيم