بوم و بر 

:: غزل شماره 381: گر چه ما بندگان پادشهيم

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002146-no381.php

گر چه ما بندگان پادشهيم   پادشاهان ملک صبحگهيم
گنج در آستين و کيسه تهی   جام گيتی نما و خاک رهيم
هوشيار حضور و مست غرور   بحر توحيد و غرقه گنهيم
شاهد بخت چون کرشمه کند   ماش آيينه رخ چو مهيم
شاه بيدار بخت را هر شب   ما نگهبان افسر و کلهيم
گو غنيمت شمار صحبت ما   که تو در خواب و ما به ديده گهيم
شاه منصور واقف است که ما   روی همت به هر کجا که نهيم
دشمنان را ز خون کفن سازيم   دوستان را قبای فتح دهيم
رنگ تزوير پيش ما نبود   شير سرخيم و افعی سيهيم
وام حافظ بگو که بازدهند   کرده‌ای اعتراف و ما گوهيم