بوم و بر 

:: غزل شماره 383: چندان که گفتم غم با طبيبان

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002148-no383.php

چندان که گفتم غم با طبيبان   درمان نکردند مسکين غريبان
آن گل که هر دم در دست باديست   گو شرم بادش از عندليبان
يا رب امان ده تا بازبيند   چشم محبان روی حبيبان
درج محبت بر مهر خود نيست   يا رب مبادا کام رقيبان
ای منعم آخر بر خوان جودت   تا چند باشيم از بی نصيبان
حافظ نگشتی شيدای گيتی   گر می‌شنيدی پند اديبان