بوم و بر 

:: غزل شماره 385: يا رب آن آهوی مشکين به ختن بازرسان

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002150-no385.php

يا رب آن آهوی مشکين به ختن بازرسان   وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان
دل آزرده ما را به نسيمی بنواز   يعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان
ماه و خورشيد به منزل چو به امر تو رسند   يار مه روی مرا نيز به من بازرسان
ديده‌ها در طلب لعل يمانی خون شد   يا رب آن کوکب رخشان به يمن بازرسان
برو ای طاير ميمون همايون آثار   پيش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان
سخن اين است که ما بی تو نخواهيم حيات   بشنو ای پيک خبرگير و سخن بازرسان
آن که بودی وطنش ديده حافظ يا رب   به مرادش ز غريبی به وطن بازرسان