بوم و بر 

:: غزل شماره 392: دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002157-no392.php

دانی که چيست دولت ديدار يار ديدن   در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن
از جان طمع بريدن آسان بود وليکن   از دوستان جانی مشکل توان بريدن
خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ   وان جا به نيک نامی پيراهنی دريدن
گه چون نسيم با گل راز نهفته گفتن   گه سر عشقبازی از بلبلان شنيدن
بوسيدن لب يار اول ز دست مگذار   کخر ملول گردی از دست و لب گزيدن
فرصت شمار صحبت کز اين دوراهه منزل   چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن
گويی برفت حافظ از ياد شاه يحيی   يا رب به يادش آور درويش پروريدن