بوم و بر 

:: غزل شماره 396: صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002161-no396.php

صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن   دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پيشتر که عالم فانی شود خراب   ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشيد می ز مشرق ساغر طلوع کرد   گر برگ عيش می‌طلبی ترک خواب کن
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند   زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
ما مرد زهد و توبه و طامات نيستيم   با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستيست حافظا   برخيز و عزم جزم به کار صواب کن