بوم و بر 

:: غزل شماره 424: از من جدا مشو که توام نور ديده‌ای

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002189-no424.php

از من جدا مشو که توام نور ديده‌ای   آرام جان و مونس قلب رميده‌ای
از دامن تو دست ندارند عاشقان   پيراهن صبوری ايشان دريده‌ای
از چشم بخت خويش مبادت گزند از آنک   در دلبری به غايت خوبی رسيده‌ای
منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان   معذور دارمت که تو او را نديده‌ای
آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا   بيش از گليم خويش مگر پا کشيده‌ای