بوم و بر 

:: غزل شماره 426: از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002191-no426.php

از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه   انی رايت دهرا من هجرک القيامه
دارم من از فراقش در ديده صد علامت   ليست دموع عينی هذا لنا العلامه
هر چند کزمودم از وی نبود سودم   من جرب المجرب حلت به الندامه
پرسيدم از طبيبی احوال دوست گفتا   فی بعدها عذاب فی قربها السلامه
گفتم ملامت آيد گر گرد دوست گردم   و الله ما راينا حبا بلا ملامه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شيرين   حتی يذوق منه کاسا من الکرامه