بوم و بر 

:: غزل شماره 432: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002197-no432.php

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی   پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
وصف رخ چو ماهش در پرده راست نايد   مطرب بزن نوايی ساقی بده شرابی
شد حلقه قامت من تا بعد از اين رقيبت   زين در دگر نراند ما را به هيچ بابی
در انتظار رويت ما و اميدواری   در عشوه وصالت ما و خيال و خوابی
مخمور آن دو چشمم آيا کجاست جامی   بيمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی
حافظ چه می‌نهی دل تو در خيال خوبان   کی تشنه سير گردد از لمعه سرابی