بوم و بر 

:: غزل شماره 436: آن غاليه خط گر سوی ما نامه نوشتی

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002201-no436.php

آن غاليه خط گر سوی ما نامه نوشتی   گردون ورق هستی ما درننوشتی
هر چند که هجران ثمر وصل برآرد   دهقان جهان کاش که اين تخم نکشتی
آمرزش نقد است کسی را که در اين جا   ياريست چو حوری و سرايی چو بهشتی
در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد   چون بالش زر نيست بسازيم به خشتی
مفروش به باغ ارم و نخوت شداد   يک شيشه می و نوش لبی و لب کشتی
تا کی غم دنيای دنی ای دل دانا   حيف است ز خوبی که شود عاشق زشتی
آلودگی خرقه خرابی جهان است   کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی
از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ   تقدير چنين بود چه کردی که نهشتی