بوم و بر 

:: غزل شماره 453: ای که دايم به خويش مغروری

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002218-no453.php

ای که دايم به خويش مغروری   گر تو را عشق نيست معذوری
گرد ديوانگان عشق مگرد   که به عقل عقيله مشهوری
مستی عشق نيست در سر تو   رو که تو مست آب انگوری
روی زرد است و آه دردآلود   عاشقان را دوای رنجوری
بگذر از نام و ننگ خود حافظ   ساغر می‌طلب که مخموری