بوم و بر 

:: غزل شماره 461: کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002226-no461.php

کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی   بيا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی
بسا که گفته‌ام از شوق با دو ديده خود   ايا منازل سلمی فاين سلماک
عجيب واقعه‌ای و غريب حادثه‌ای   انا اصطبرت قتيلا و قاتلی شاکی
که را رسد که کند عيب دامن پاکت   که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی
ز خاک پای تو داد آب روی لاله و گل   چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی
صبا عبيرفشان گشت ساقيا برخيز   و هات شمسه کرم مطيب زاکی
دع التکاسل تغنم فقد جری مثل   که زاد راهروان چستی است و چالاکی
اثر نماند ز من بی شمايلت آری   اری مثر محيای من محياک
ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند   که همچو صنع خدايی ورای ادراکی