بوم و بر 

:: غزل شماره 475: گفتند خلايق که تويی يوسف ثانی

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002240-no475.php

گفتند خلايق که تويی يوسف ثانی   چون نيک بديدم به حقيقت به از آنی
شيرينتر از آنی به شکرخنده که گويم   ای خسرو خوبان که تو شيرين زمانی
تشبيه دهانت نتوان کرد به غنچه   هرگز نبود غنچه بدين تنگ دهانی
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام   چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی
گويی بدهم کامت و جانت بستانم   ترسم ندهی کامم و جانم بستانی
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند   بيمار که ديده‌ست بدين سخت کمانی
چون اشک بيندازيش از ديده مردم   آن را که دمی از نظر خويش برانی