بوم و بر 

:: غزل شماره 478: نوش کن جام شراب يک منی

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002243-no478.php

نوش کن جام شراب يک منی   تا بدان بيخ غم از دل برکنی
دل گشاده دار چون جام شراب   سر گرفته چند چون خم دنی
چون ز جام بيخودی رطلی کشی   کم زنی از خويشتن لاف منی
سنگسان شو در قدم نی همچو آب   جمله رنگ آميزی و تردامنی
دل به می دربند تا مردانه وار   گردن سالوس و تقوا بشکنی
خيز و جهدی کن چو حافظ تا مگر   خويشتن در پای معشوق افکنی