بوم و بر 

:: غزل شماره 480: ای که در کشتن ما هيچ مدارا نکنی

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002245-no480.php

ای که در کشتن ما هيچ مدارا نکنی   سود و سرمايه بسوزی و محابا نکنی
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند   قصد اين قوم خطا باشد هان تا نکنی
رنج ما را که توان برد به يک گوشه چشم   شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی
ديده ما چو به اميد تو درياست چرا   به تفرج گذری بر لب دريا نکنی
نقل هر جور که از خلق کريمت کردند   قول صاحب غرضان است تو آن‌ها نکنی
بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد   از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی
حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر   که دعايی ز سر صدق جز آن جا نکنی