ماه کامل می شود
در چهاردهمین انتظار
و بلوغِ من
قد می کشد از
پشتِ اندوهِ نبودنت
تو که نیستی
ثانیه ها خوابند و
فکر می کنم
این چهارده سال بود
یا چهارده قرن؟