به انتها می رسی
تنها با یک بوسه
و خاطرات پشت پنجره را
که باد برد
تولدی دوباره خواهم یافت