زمین رابکنید!
گودالی هر چند،
عمیق تر
جنگ جهانی عقل و عشق
و بازندگان
قلب های کوچک شکسته
که باید دفن شوند