می گویند:
از دستش داده ای
برای همین مأیوسی
اما من تو را
در یک گلدان سفالی کاشته ام
جوانه می زنی و کم کم
امیدم بارور خواهد شد.