نمک پرانی های مرجان
خنده های مونا
و شعرهای من.
اعداد
روی تخته سبزی که
سیاه نیست
مسابقه گذاشته اند
و من در ذهنم
شعر تازه ای را
بلند بلند می خوانم.