صبح،ظهر،عصر،شب
مگر فرقی هم می کند؟
صندلی تکان می خورد
باد هم نمی وزد
و می شمارم:
یک دو سه
نه! تمامی ندارند
دانه های سپید مو
که دیگر یادم رفته است
روزی خرمایی بودند.