صدای پیانو در گوشم می پیچد
آهنگی را که تو می نوازی
.......
و کوکِ پیانو که تمام می شود
جای خالیت در وجودم زنگ می زند.