الفبا را بلعیده ام
معده ام آواز می خواند:
الف، ب، پ، ت...
واژه ها زندانی شده اند
حرف ها می گریند
اشک می شوند
جاری جاری
دارد بند واژه ها باز می شود
شعری متولد خواهد شد...