ماهِ شبِ چهارده
در سیاهی می درخشد
اما در کنار تو
همیشه خسوف می شود
ماه هم
پیش روی تو کم می آورد.