کینه ی باز را به دل نگیر!
پلک هایت را بر هم گذار!
و در بستری از پرهای کبوتر آرام بگیر!
آهسته بخواب!
همراه با لالایی مرغِ شب
جوجه کبوترِ یتیم!